** دالیــــــــــــــــــــــــــــا **

من تمام هستی ام را دامنی میکنم تا تو سرت را بر آن نهی ...تمام روحم را آغوشی می سازم تا تو در آن ازهراس بیاسائی...تمام بودن خود را زانوئی میکنم تا بر آن بخواب روی

خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
4 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
8 پست
اسفند 89
10 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
8 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
9 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
8 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
11 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
9 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
6 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست